Lượt truy cập: 180814    
  Đang trực tuyến: 3


Biểu mẫu thạc sĩ

TT Tên biểu mẫu
I. Biểu mẫu chung
1.1 Đơn xin nhập học Tải về
1.2 Đơn xin tạm dừng học tập Tải về
1.3 Đơn xin học lại học phần Tải về
1.4 Đơn xin phúc khảo bài thi Tải về
1.5 Đơn xin bảo vệ luận văn với khóa sau Tải về
II. Biểu mẫu luận văn
2.1 Phiếu đăng kí tên đề tài luận văn thạc sĩ lần đầu Tải về
2.2 Phiếu đăng kí tên đề tài luận văn thạc sĩ chính thức Tải về
2.3 Đơn xin đổi tên đề tài luận văn thạc sĩ Tải về
2.4 Phiếu tự đánh giá tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ Tải về
2.5 Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ Tải về
2.6 Lý lịch khoa học của học viên cao học Tải về
2.7 Mẫu xác nhận không vi phạm kỷ luật Tải về
2.8 Mẫu nhật kí thực tập luận văn Tải về
2.9 Mẫu giải trình chỉnh sửa luận văn thạc sĩ Tải về
2.10 Mẫu xác nhận hoàn thiện luận văn thạc sĩ Tải về