Lượt truy cập: 131336    
  Đang trực tuyến: 5


Danh mục các học phần bổ sung kiến thức

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-ĐHH ngày 08/8/218 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần; ngành khác và các học phần bổ sung kiến thức trong các kỳ thi tuyển sinh cao học; Thí sinh thi cao học vào Trường Đại học Kinh tế thuộc diện ngành gần, ngành khác phải bổ sung các học phần như sau:

  

Các bài khác