Lượt truy cập: 161150    
  Đang trực tuyến: 2


Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp; ngành gần và các học phần bổ sung kiến thức tuyển sinh cao học

Căn cứ các quy định về Danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần và các học phần bổ sung tương ứng của Đại học Huế, Phòng Đào tạo Sau đại học tổng hợp trong phụ lục thông báo tuyển sinh.

Các bài khác