Lượt truy cập: 180814    
  Đang trực tuyến: 3


Thành tích phòng Đào tạo Sau đại học

Cập nhật: 16/09/2017 00:31:14

Trải qua quá trình hoạt động, tập thể Phòng Đào tạo Sau đại học (Trước đây là phòng Khoa học đối ngoại; Khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo Sau đại học) và các thành viên của Phòng đã đạt được những thành tích sau:Giảng viên

Cập nhật: 09/01/2017 23:15:34

Danh sách các nhà khoa học tham gia giảng dạy, hướng dẫn khoa học, xét duyệt, chấm luận văn thạc sĩ, đề cương luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế    Liên kết đào tạo

    Cập nhật: 17/01/2017 15:28:47