Lượt truy cập: 160991    
  Đang trực tuyến: 7


Bảo vệ đợt 4 năm 2018

TT

Ngành

Họ và tên người thực hiện

Tên đề tài

Họ và tên người hướng dẫn

1

KTCT

Đường Gia

Công

PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hà Thị Hằng

2

KTCT

Đinh Thị Quỳnh

Giang

NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN MINH HÓA TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát

3

KTCT

Diệp Tùng

Lâm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TỈNH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hà Thị Hằng

4

KTCT

Lê Thị Việt

Ngân

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trần Xuân Châu

5

KTCT

Đặng Hồng

Sơn

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Trần Xuân Châu

6

KTCT

Phùng Thị Huyền

Trang

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG, XÃ Ở THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI

TS. Trần Xuân Châu

7

QLKT

Lê Thị Thùy

An

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Nguyễn Ngọc Châu

8

QLKT

Phạm Thị Long

An

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

9

QLKT

Nguyễn Lê Nhật

Anh

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

10

QLKT

Trần Thị Quỳnh

Anh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Trần Thị Bích Ngọc

11

QLKT

Phạm Thị

Ánh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Bùi Đức Tính

12

QLKT

Võ Quốc

Bảo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

13

QLKT

Phạm Thị

Bích

VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN SAU ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

14

QLKT

Thái Ngọc

Châu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trần Văn Hòa

15

QLKT

Hoàng Thành

Đạt

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐẾN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

16

QLKT

Nguyễn Tuấn

Đạt

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Đức Tính

17

QLKT

Hồ Ngọc

Đức

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Văn Liêm

18

QLKT

Nguyễn Thị Thùy

Dung

THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Lê Nữ Minh Phương

19

QLKT

Nguyễn Thùy

Dung

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Trương Tấn Quân

20

QLKT

Nguyễn Quốc

Dũng

HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) CHI NHÁNH HUYỆN HƯỚNG HÓA

TS. Nguyễn Ngọc Châu

21

QLKT

Nguyễn Tuấn

Dũng

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

22

QLKT

Hoàng Hà

Giang

PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUANG TRUNG, QUẢNG BÌNH

TS. Phan Khoa Cương

23

QLKT

Dương Nguyễn Xuân

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

24

QLKT

Lê Thị Vân

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

TS. Lê Nữ Minh Phương

25

QLKT

Đoàn

Hải

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHỤC VỤ MẶT ĐẤT TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Phan Khoa Cương

26

QLKT

Hoàng Trọng

Hải

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HUẾ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

27

QLKT

Ngô

Hải

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

PGS.TS. Phan Văn Hòa

28

QLKT

Trần Thị

Hải

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI HỘI SỞ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Hồ Minh Trang

29

QLKT

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN DÂN CƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

TS. Lê Nữ Minh Phương

30

QLKT

Trương Diệu

Hằng

PHÁT TRIỂN THẺ GHI NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

31

QLKT

Nguyễn Thị Nguyên

Hạnh

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TẠI HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Khoát

32

QLKT

Hoàng Thị Thu

Hiền

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Triệu Huy

33

QLKT

Lê Phương

Hiền

QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỐ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Triệu Huy

34

QLKT

Phạm Thị

Hiền

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trần Thị Bích Ngọc

35

QLKT

Lê Thanh

Hòa

CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Quang Thành

36

QLKT

Nguyễn Xuân

Hòa

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

37

QLKT

Cáp Xuân

Hoàng

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

38

QLKT

Phan Anh

Hùng

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING - MIX ĐỐI VỚI GÓI DỊCH VỤ INTERNET CÁP QUANG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT CHI NHÁNH HUẾ

TS. Hoàng Trọng Hùng

39

QLKT

Trần Thiện

Hùng

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

40

QLKT

Đỗ Thanh

Hưng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Phan Văn Hòa

41

QLKT

Hoàng Trọng

Hưng

PHÁT TRIỂN TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Quang Thành

42

QLKT

Bạch Thị Mỹ

Hương

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

43

QLKT

Nguyễn Thị Kim

Hương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

44

QLKT

Trần Ngọc

Huy

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN CẤP XÃ Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

45

QLKT

Lê Thị Thanh

Huyền

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Ngọc Châu

46

QLKT

Lương Sỹ

Khánh

PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

47

QLKT

Trần Duy

Khánh

NÂNG CAO KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH SAU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

48

QLKT

Lê Trung

Kiên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Trương Tấn Quân

49

QLKT

Lê Thị

Liên

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ

TS. Trần Thị Giang

50

QLKT

Trần Thị Phương

Liên

GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NỮ Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

51

QLKT

Phạm Văn

Lộc

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NỢ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Đức Tính

52

QLKT

Nguyễn Văn

Minh

PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ MÂY TRE ĐAN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Phan Thanh Hoàn

53

QLKT

Đào Thị Huyền

My

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Đức Tính

54

QLKT

Nguyễn Thị Phương

Na

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

55

QLKT

Trần Linh

Na

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH, BẮC QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Văn Liêm

56

QLKT

Nguyễn Quang

Nam

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

57

QLKT

Cao Phương

Nga

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Hoàng Văn Liêm

58

QLKT

Hồ Thị Thanh

Nga

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT - ĐẠI HỌC HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

59

QLKT

Tôn Nữ Nhật

Nguyên

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN - CHI NHÁNH HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

60

QLKT

Nguyễn Yến

Nhi

ĐẨY MẠNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

61

QLKT

Nguyễn Thị Phương

Như

QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ODA TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

62

QLKT

Lê Thị Phương

Nhung

HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phan Văn Hòa

63

QLKT

Hoàng Nguyễn Minh

Phúc

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Hoàng Quang Thành

64

QLKT

Nguyễn Hữu

Phước

NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

65

QLKT

Nguyễn Nhật

Phương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

66

QLKT

Nguyễn Thị Hà

Phương

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TIÊM CHỦNG DỊCH VỤ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

67

QLKT

Phạm Thị Lan

Phương

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Đức Tính

68

QLKT

Quách Hoàng

Phương

PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH, QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Ngọc Châu

69

QLKT

Nguyễn Như

Quỳnh

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

70

QLKT

Nguyễn Thị Lệ

Quỳnh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TABMIS

TS. Hoàng Trọng Hùng

71

QLKT

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

TS. Phan Khoa Cương

72

QLKT

Kehdtavongsa

Salakjid

TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀO - CHI NHÁNH TỈNH SAVANNAKHET

TS. Hồ Thị Hương Lan

73

QLKT

Bùi Vũ Thái

Sơn

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ THANH TOÁN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

74

QLKT

Phan Công

Sơn

ĐẨY MẠNH CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

75

QLKT

Hồ Thị Minh

Tâm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ

TS. Hoàng Trọng Hùng

76

QLKT

Phan Minh

Thành

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KIỀU HỐI TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

77

QLKT

Trần Ngọc

Thành

QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỐN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Phan Văn Hòa

78

QLKT

Trần Hoàng Quỳnh

Thi

VẬN DỤNG MÔ HÌNH CAMELS TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN TRƯỚC VÀ SAU SÁP NHẬP

TS. Hồ Thị Hương Lan

79

QLKT

Lê Quang

Thuận

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trần Văn Hòa

80

QLKT

Hồ Lê

Thương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

81

QLKT

Nguyễn Phương

Thúy

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

82

QLKT

Lê Thanh

Trà

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

83

QLKT

Đào Thùy

Trang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

TS. Hoàng Triệu Huy

84

QLKT

Hồ Thị Quỳnh

Trang

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

85

QLKT

Hoàng Thu

Trang

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

86

QLKT

Lê Thị Thùy

Trang

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

87

QLKT

Nguyễn Thị Huyền

Trang

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH Ở KHU CÔNG NGHIỆP TÂY BẮC ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

88

QLKT

Trương Lê Thúy

Trang

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

89

QLKT

Khắc Ngọc

Trọng

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Bùi Dũng Thể

90

QLKT

Bùi Anh

Tuấn

GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Trần Văn Hòa

91

QLKT

Trần Hoàng

Tuấn

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG BÌNH

PGS.TS. Nguyễn Văn Phát

92

QLKT

Đinh Thị Hồng

Vân

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TS. Phan Khoa Cương

93

QLKT

Trương Văn

Viên

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Bùi Đức Tính

94

QLKT

Lê Thế Hoàng

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Đình Chiến

95

QLKT

Nguyễn Việt

Vương

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH

TS. Trương Tấn Quân

96

QLKT

Nguyễn Thị Hải

Yến

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH

TS. Nguyễn Ngọc Châu

97

QTKD

Nguyễn Tuấn

Anh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ

TS. Phan Khoa Cương

98

QTKD

Trần Quang

Anh

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUẾ

TS. Hoàng Trọng Hùng

99

QTKD

Nguyễn Thị

Dung

GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN VĨNH LINH

PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào

100

QTKD

Nguyễn Tôn Gia

Khánh

HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NHÀ HÀNG CỦA KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

101

QTKD

Trần Hữu

Nhân

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HUẾ (HEPCO)

TS. Hoàng Triệu Huy

102

QTKD

Ngô Khoa

Sang

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

103

QTKD

Hoàng Minh

Sơn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE Ô TÔ TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà

104

QTKD

Phan Trần Minh

Tâm

ĐẨY MẠNH THU HÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ

PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

105

QTKD

Dương Thị Anh

Thư

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

106

QTKD

Nguyễn Thanh

Thủy

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YÊN LOAN, QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Phan Văn Hòa

107

QTKD

Võ Thành

Trung

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ - QUẢNG TRỊ

PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

 

Các bài khác