Lượt truy cập: 180818    
  Đang trực tuyến: 2

Bảo vệ đợt 5 năm 2019

TT Ngành Định hướng Họ và tên người thực hiện Ngày sinh Tên đề tài Họ và tên người hướng dẫn
1 KTCT Nghiên cứu Hoàng Phước Ấn 08/07/1989 GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát
2 KTCT Nghiên cứu Hồ Thị Lệ 11/01/1972 PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ PGS. TS. Trần Văn Hòa
3 KTCT Nghiên cứu Hồ Thị Thu Hằng 24/01/1979 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Hà Xuân Vấn
4 KTCT Nghiên cứu Đinh Thế Hiển 15/08/1989 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ TẠI HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH TS. Hà Xuân Vấn
5 KTCT Nghiên cứu Đặng Thái Vũ Hiệp 26/03/1993 PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH TS. Trần Xuân Châu
6 KTCT Nghiên cứu Trần Đức Hợp 11/12/1978 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát
7 KTCT Nghiên cứu Đoàn Công Kiên 16/08/1989 ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH TS. Trần Xuân Châu
8 KTCT Nghiên cứu Trần Kim Nhân 08/01/1982 PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS. TS. Phan Văn Hòa
9 KTCT Nghiên cứu Hồ Viết Thùy Như 28/03/1987 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH Ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Trần Xuân Châu
10 KTCT Nghiên cứu Keosanith  Oupama 31/12/1990 GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN PAKSE, TỈNH CHAMPASAK, LÀO PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát
11 KTCT Nghiên cứu Nguyễn Đức Phúc 08/06/1976 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Hà Thị Hằng
12 KTCT Nghiên cứu Phan Hoàng Sơn 20/10/1992 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Hà Thị Hằng
13 KTCT Nghiên cứu Trần Thị Thanh Tâm 30/04/1985 CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Nguyễn Hồ Minh Trang
14 KTCT Nghiên cứu Trần Đình Trung 22/10/1971 GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Nguyễn Hồ Minh Trang
15 KTCT Nghiên cứu Trần Nữ Thúy Vân 17/02/1990 PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát
16 KTCT Nghiên cứu Lê Nguyễn Ngọc  29/06/1995 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH PGS. TS. Nguyễn Xuân Khoát
17 QLKT Ứng dụng Phan Kim  Anh 18/07/1981 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH PGS. TS. Phan Văn Hòa
18 QLKT Ứng dụng Từ Thị Lan Anh 20/12/1991 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ, TỈNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Bùi Đức Tính
19 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thanh Bình 11/01/1984 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN GIO LINH, QUẢNG TRỊ PGS.TS. Mai Văn Xuân
20 QLKT Ứng dụng Đoàn Quang Diện 11/10/1979 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Nguyễn Đăng Hào
21 QLKT Ứng dụng Nguyễn Tiến Dũng 22/12/1978 QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN HUYỆN LỆ THỦY PGS. TS. Bùi Dũng Thể
22 QLKT Ứng dụng Trần Mạnh Dũng 03/10/1979 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC PHONG ĐIỀN PGS. TS. Trương Tấn Quân
23 QLKT Ứng dụng Hoàng Ngọc 15/03/1979 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỊ XÃ HƯƠNG THỦY PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn
24 QLKT Ứng dụng Mai Thị Bích 06/11/1988 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn
25 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/09/1982 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc
26 QLKT Ứng dụng Trần Thị Thu Hằng 11/09/1992 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Nguyễn Ngọc Châu
27 QLKT Ứng dụng Lê Thanh Hóa 08/03/1983 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Nguyễn Ngọc Châu
28 QLKT Ứng dụng Phan Thanh Hòa 10/05/1974 PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHỎ VÀ VỪA Ở THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
29 QLKT Ứng dụng Phan Vĩnh  Hoàng 06/01/1986 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào
30 QLKT Ứng dụng Lê Minh Thanh Hương 31/01/1991 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ QUA MÁY POS TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Hoàng Văn Liêm
31 QLKT Ứng dụng Hoàng Thị Thanh Huyền 31/07/1995 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TƯ PHÁP CẤP PHƯỜNG, XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào
32 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Thanh Huyền 26/08/1982 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Mai Văn Xuân
33 QLKT Ứng dụng Trần Thị Thương Huyền 19/02/1988 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUYÊN HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH PGS. TS. Nguyễn Đăng Hào
34 QLKT Ứng dụng Trần Đình Khánh 11/04/1984 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU QUẢNG TRỊ PGS.TS. Bùi Đức Tính
35 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Liễu 21/12/1980 QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Bùi Dũng Thể
36 QLKT Ứng dụng Nguyễn Hữu Long 11/12/1976 QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Trương Chí Hiếu
37 QLKT Ứng dụng Phạm Thị Lụa 31/05/1980 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU, CHI QUỸ CÔNG CHUYÊN DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG TS. Trần Thị Bích Ngọc
38 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Mai 05/02/1974 GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH PGS. TS. Bùi Dũng Thể
39 QLKT Ứng dụng Hồ Thanh Minh 06/03/1992 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH QUẢNG TRỊ TS. Hoàng Trọng Hùng
40 QLKT Ứng dụng Nguyễn Tuấn Minh 25/07/1990 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP QUẢNG BÌNH TẠI CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH TS. Nguyễn Ngọc Châu
41 QLKT Nghiên cứu Đoàn Thị Diễm My 30/07/1989 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NỘI TRÚ TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ THEO YÊU CẦU VÀ QUỐC TẾ - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ TS. Trần Thị Bích Ngọc
42 QLKT Nghiên cứu Nguyễn Thị Kiều Nga 01/01/1986 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI MỘT ĐẦU MỐI TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾ PGS. TS. Bùi Đức Tính
43 QLKT Ứng dụng Phan Văn Nhã 04/05/1979 PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TỈNH TIỀN GIANG PGS.TS. Nguyễn Văn Phát
44 QLKT Ứng dụng Ngô Chí Nhân 12/01/1992 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Bùi Đức Tính
45 QLKT Ứng dụng Hoàng Thảo Nhi 22/10/1993 GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP QUÁN NGANG, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
46 QLKT Ứng dụng Phùng Thị Tú  Oanh 20/04/1992 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH TS. Nguyễn Đình Chiến
47 QLKT Ứng dụng Võ Thị Kiều Oanh 09/10/1992 GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Trần Thị Giang
48 QLKT Ứng dụng Lê Thanh Phong 26/05/1980 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH TS. Hồ Thị Hương Lan
49 QLKT Ứng dụng Nguyễn Duy Phong 22/10/1992 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN QUẢNG TRẠCH, BẮC QUẢNG BÌNH TS. Hoàng Trọng Hùng
50 QLKT Ứng dụng Lê Quang Phúc 27/04/1992 GIẢI PHÁP NÂNG CAO TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Trần Viết Nguyên
51 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Mai Phương 13/11/1992 PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Lê Nữ Minh Phương
52 QLKT Ứng dụng Nguyễn Xuân Phương 04/03/1981 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Phạm Xuân Hùng
53 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thành Quang 23/02/1991 GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO CÁC NÔNG HỘ BỊ THU HỒI RUỘNG ĐẤT Ở HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH PGS. TS. Mai Văn Xuân
54 QLKT Ứng dụng Nguyễn Bá Sáng 08/11/1980 QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT QUẢNG TRỊ PGS.TS. Phan Văn Hòa
55 QLKT Ứng dụng Mai Xuân  Tâm 15/12/1972 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ PGS.TS. Trần Văn Hòa
56 QLKT Ứng dụng Đinh Văn Thái 24/01/1983 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH TS. Hồ Thị Hương Lan
57 QLKT Ứng dụng Trần Ngọc Thao 06/10/1984 GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Phan Thanh Hoàn
58 QLKT Ứng dụng Nguyễn Văn Thảo 21/05/1984 PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Bùi Đức Tính
59 QLKT Ứng dụng Võ Vương Thông 09/08/1977 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH PGS. TS. Trần Văn Hòa
60 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Lệ Thúy 02/01/1986 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH TS. Hoàng Trọng Hùng
61 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Biên  Thùy 05/06/1991 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC BA ĐỒN, QUẢNG BÌNH TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
62 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Thủy 17/09/1990 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Bùi Đức Tính
63 QLKT Ứng dụng Trần Lê Thu Thủy 08/03/1992 NGHIÊN CỨU GIẢM NGHÈO ĐA CHIỀU Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Hà Thị Hằng
64 QLKT Ứng dụng Trần Thị Thu Thủy 23/08/1991 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH TS. Nguyễn Lê Hiệp
65 QLKT Ứng dụng Bùi Thị Lệ Tình 01/05/1982 HIỆU QUẢ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY - TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà
66 QLKT Ứng dụng Võ Thị Mỹ Trang 04/10/1988 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Trần Tự Lực
67 QLKT Ứng dụng Lê Việt Trinh 04/04/1991 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ TS. Hoàng Văn Liêm
68 QLKT Ứng dụng Cao Thị Ánh Vân 20/04/1994 PHÁT TRIỂN CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Nguyễn Lê Hiệp
69 QLKT Ứng dụng Lê Thị Khánh Vân 02/12/1991 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Phan Thị Thu Hương
70 QLKT Ứng dụng Nguyễn Quốc Văn 23/10/1983 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SMART BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ PGS.TS. Nguyễn Văn Phát
71 QLKT Ứng dụng Trần Quốc Việt 01/01/1984 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG AN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Nguyễn Lê Hiệp
72 QLKT Ứng dụng Phạm Đình Thái 19/10/1991 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Nguyễn Đình Chiến
73 QLKT Ứng dụng Đinh Thị Cẩm Vy 11/04/1982 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ TS. Trương Chí Hiếu
74 QLKT Ứng dụng Nguyễn Thị Xứng 28/11/1990 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Trần Thị Bích Ngọc
75 QTKD Ứng dụng Nguyễn Lê Anh 08/02/1981 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN THẾ CHẤP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH PGS.TS. Trần Văn Hòa
76 QTKD Ứng dụng Nguyễn Tuấn Đạt 21/11/1981 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC TẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn
77 QTKD Ứng dụng Huỳnh Vũ Thùy Dương 11/01/1993 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN TRONG NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ TS. Nguyễn Xuân Thủy
78 QTKD Ứng dụng Lê Thanh Hải 25/10/1985 NGHIÊN CỨU HÀNH VI CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU TẠI SUN SPA RESORT QUẢNG BÌNH TS. Hoàng Trọng Hùng
79 QTKD Ứng dụng Hồ Huy Hoàng 24/10/1992 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH TS. Hoàng Quang Thành
80 QTKD Ứng dụng Nguyễn Thái Hùng 03/04/1992 PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI SACOMBANK QUẢNG BÌNH PGS.TS. Trịnh Văn Sơn
81 QTKD Ứng dụng Nguyễn Hữu Phước 15/10/1991 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH TS. Nguyễn Ngọc Châu
82 QTKD Ứng dụng Nguyễn Thị Minh Trang 06/04/1991 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ TS. Hoàng Trọng Hùng
83 QTKD Ứng dụng Nguyễn Minh Trí 11/03/1990 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA KHÁCH SẠN MIDTOWN HUẾ TS. Nguyễn Đình Chiến
84 QTKD Ứng dụng Nguyễn Quốc Trí 13/03/1994 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH TS. Phan Khoa Cương
85 QTKD Ứng dụng Đặng Quang Trung 22/09/1986 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH PGS. TS. Bùi Đức Tính
86 QTKD Ứng dụng Nguyễn Hoàng Tùng 30/08/1991 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN SACOMBANK CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH TS. Phạm Xuân Hùng

 

Các bài khác