Lượt truy cập: 142854    
  Đang trực tuyến: 2

Công khai luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Kim Ánh

Thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Kim Ánh

Đề tài luận án: "Nghiên cứu sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, ăn uống vùng Duyên hải Nam Trung Bộ"

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 9340101

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS Nguyễn Thị Minh Hòa; 2. PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thứ nhất, đến thời điểm hiện tại, chưa có nghiên cứu nào về sự gắn kết người lao động với doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, ăn uống thực hiện ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ được công bố. Vì vậy, kết quả nghiên cứu này là đóng góp mới có ý nghĩa thực tiễn.

Thứ hai, luận án đã thiết lập được mô hình nghiên cứu riêng cho luận án với 10 nhân tố thuộc môi trường công việc. Ngoài ra, nghiên cứu xem xét sự tác động của các yếu tố môi trường ngoài công việc và đặc điểm nhân khẩu học của người lao động đến mối quan hệ của các nhân tố môi trường công việc với 3 thành phần của sự gắn kết: gắn kết cảm xúc, gắn kết nhận thức và gắn kết hành vi. Trong đó, 4 yếu tố môi trường ngoài công việc gồm dịch vụ y tế địa phương, điều kiện đi lại, tệ nạn xã hội, môi trường sống tự nhiên được đưa vào xem xét tác động của chúng đến mức độ ảnh hưởng của các nhân tố môi trường công việc đến các thành phần sự gắn kết là điểm mới của luận án.

Thứ ba, luận án đã xây dựng thang đo sự gắn kết và thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết người lao động với doanh nghiệp trên cơ sở kế thừa và phát triển phù hợp với bối cảnh người lao động làm việc trong các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, ăn uống vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Như vậy, luận án đã thiết lập được thang đo khá hoàn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong xây dựng thang đo của các nghiên cứu trước và có thể là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu về sự gắn kết người lao động với doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, ăn uống ở các vùng miền khác.

Thứ tư, khi người lao động sống trong điều kiện môi trường (ngoài công việc) khác nhau thì mức độ gắn kết cũng khác nhau. Các nhân tố thuộc môi trường ngoài công việc được đưa vào xem xét là: ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội, điều kiện di chuyển và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Nhóm lao động có đánh giá càng tích cực về các yếu tố này thì mức gắn kết thành phần cũng càng cao. Đây là vấn đề chưa được các nghiên cứu trước đề cập đến.

Thứ năm, luận án đã chỉ ra sự khác nhau về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố môi trường công việc đến các thành phần sự gắn kết theo các yếu tố môi trường ngoài công việc. Đây là vấn đề chưa được các nghiên cứu trước đề cập đến.

Thời gian, địa điểm đánh giá luận án sẽ công bố sau

1. Luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)

3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

Các bài khác