Lượt truy cập: 160987    
  Đang trực tuyến: 5


Công bố luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Khanh

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế công bố nội dung luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế
Họ và tên NCS: NGUYỄN THANH KHANH

Đề tài luận án: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên.

Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh

Mã số: 62 34 01 02.

Người hướng dẫn:

PGS.TS. Trịnh Văn Sơn

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hòa

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng, quản lý chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô.

- Đánh giá được thực trạng công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên thông qua số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp khảo sát từ 3 đối tượng là học viên học lái xe ô tô; cán bộ quản lý và giáo viên; và doanh nghiệp sử dụng đội ngũ lái xe. Từ đó, nêu lên những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và chỉ ra những nguyên nhân của sự hạn chế và tồn tại đó.

- Luận án đã xác định được 9 nhân tố ảnh hưởng đến kết quả công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên, trong đó nhân tố về công tác tổ chức và quản lý đào tạo là yếu tố quan trọng nhất tạo nên chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô.

- Luận án đã đưa ra định hướng và các nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo nghề ở khu vực Bình Trị Thiên.

DISSERTATION’S FINDINGS

Doctoral student: NGUYEN THANH KHANH

Topic: Improve quality management of car driving training in vocational units in the area of Binh Tri Thien.

Discipline: Business Administration

Code: 62 34 01 02.

Supevisors:

Prof.Dr. Trinh Van Son

Prof.Dr. Nguyen Thị Minh Hoa

Training unit:   University of Economics, Hue University

RESEARCH FINDINGS

- Systemize theoretical background in terms of quality, training quality management, and quality management of car driving training.

- Evaluate the actual status of quality management of car driving training in vocational units in the area of Binh Tri Thien through secondary data and primary data surveyed from 3 targets who are learner driver; managers and teachers; and employer enterprise. Then, the study shows achieved results, drawbacks and their reasons.

- The study defines 9 influencing factors of quality management result of car driving training in the area of Binh Tri Thien, among which the factor of training organization and management is the most important one to build the quality of car driving training.

- The study brings about direction and solution groups to improve quality management of car driving training in vocational units in the area of Binh Tri Thien.

FILE ĐÍNH KÈM:

1. Luận án Tiến sĩ

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)

3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

4. Đóng góp mới của luận án

Thời gian, địa điểm bảo vệ sẽ thông báo sau.

Trân trọng

 

Các bài khác