Lượt truy cập: 160979    
  Đang trực tuyến: 3


Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Hương

Thực hiện quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Hương trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Lệ Hương

Đề tài luận án: "ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ TỚI Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI CỦA DU KHÁCH "

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh. Mã số: 9340101

Người hướng dẫn khoa học:    1. PGS. TS Trương Tấn Quân; 2. PGS. TS Bùi Đức Tính

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Thứ nhất, thang đo hình ảnh điểm đến được kế thừa và phát triển cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Vì vậy, kết quả xây dựng thang đo đã bổ sung và góp phần phát triển mô hình lý thuyết hình ảnh điểm đến. 

Thứ hai, hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch được tạo thành từ hình ảnh nhận thức và hình ảnh tình cảm là cách tiếp cận mới đối với điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích thể hiện khá toàn diện cả về mặt lý trí và cảm xúc của du khách. Đây là một trong những định hướng quan trọng mà các nhà tiếp thị du lịch đang tập trung nghiên cứu.

Thứ ba, kết quả phân tích sự khác biệt đánh giá của du khách theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch góp phần làm phong phú lý thuyết ý định của du khách trong du lịch.

Thứ tư, sự kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng đã xác lập được thang đo hình ảnh điểm đến khá toàn diện và khách quan nguồn lực du lịch địa bàn nghiên cứu, đồng thời khắc phục nhược điểm về cách xây dựng thang đo mà một số nghiên cứu chỉ ra trước đó.

Thứ năm, nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch trong mối quan hệ với ý định của du khách đã đáp ứng được yêu cầu về mặt chủ trương của chính phủ và ngành du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng trong việc xây dựng và phát triển hình ảnh điểm đến du lịch để tiến tới xây dựng thương hiệu du lịch vững mạnh, tăng khả năng thu hút du khách trong và ngoài nước.  

Thời gian, địa điểm đánh giá luận án sẽ công bố sau

1. Luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)

3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

Các bài khác