Đào taọ Sau đai học - Trường Đại học Kinh tế Huế
 
 
  Lượt truy cập: 82860    
  Đang trực tuyến: 5

Danh mục tên đề tài luận văn thạc sĩ

Kí hiệu các chuyên ngành:

QLKT: Quản lý kinh tế

QTKD: Quản trị kinh doanh

KTNN: Kinh tế nông nghiệp

KTCT: Kinh tế chính trị