Lượt truy cập: 180816    
  Đang trực tuyến: 1

Thành tích phòng Đào tạo Sau đại học

Trải qua quá trình hoạt động, tập thể Phòng Đào tạo Sau đại học (Trước đây là phòng Khoa học đối ngoại; Khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo Sau đại học) và các thành viên của Phòng đã đạt được những thành tích sau:

Các bài khác