Lượt truy cập: 180816    
  Đang trực tuyến: 3

Quy chế, quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

TT Tên văn bản Cơ quan ban hành Tương tác
1

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

(Ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và đào tạo)

Bộ Giáo dục và đào tạo Xem trước Tải về
2

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-ĐHH ngày 11/3/2015 của Giám đốc Đại học Huế)

Đại học Huế Xem trước Tải về
3

Quy định về trình độ ngoại ngữ trước khi tốt nghiệp
(Công văn số 1518/ĐHH-ĐT ngày 05/12/2016 của Giám đốc Đại học Huế

Đại học Huế Xem trước Tải về
4 Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-ĐHKT ngày 25/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế) Trường Đại học Kinh tế Xem trước Tải về
5 Quy cách trình bày luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Xem trước Tải vê
6 Quy cách trình bày tóm tắt luận văn thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Xem trước Tải về

 

Các bài khác