Lượt truy cập: 160979    
  Đang trực tuyến: 4


Quy chế, quy định và các văn bản quy định đào tạo tiến sĩ

TT

Tên văn bản

Cơ quan ban hành

Tương tác

1

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

(Ban hành kèm theo thông tư số 10/2009/TT-BGĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo)

Bộ Giáo dục và đào tạo

Xem trước

Tải về

2

Thông tư bổ sung, sửa đổi quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ

(Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và đào tạo

Xem trước

Tải về

3

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-ĐHH ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế)

Đại học Huế

Xem trước

Tải về

4

Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1019/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Đại học Huế)

Áp dụng đối với NCS tuyển sinh từ năm 2017

Đại học Huế

Xem trước

Tải về

4

Quy định về hình thức luận án tiến sĩ

(Trích Quy định đào tạo tiến sĩ)

Đại học Huế

Xem trước

Tải về

 

Các bài khác