Lượt truy cập: 142854    
  Đang trực tuyến: 2


Bộ giáo dục và đào tạo ban hành mã ngành cấp 4 trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Ngày 10 tháng 10 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT thay thế cho Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV 2 trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2017

Các chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế sẽ thay đổi mã số chuyên ngành kể từ ngày 25/11/2017 như sau:

Trình độ thạc sĩ

Chuyên ngành Mã số cũ Mã số mới
Quản lý kinh tế 60340410 8340410
Quản trị kinh doanh 60340102 8340101
Kinh tế nông nghiệp 60620115 8620115
Kinh tế chính trị 60310102 8310102


Trình độ tiến sĩ

Chuyên ngành Mã số cũ Mã số mới
Quản trị kinh doanh 62340102 9340101
Kinh tế nông nghiệp 62620115 9620115
Kinh tế chính trị 62310102 9310102
 

Kính đề nghị anh chị NCS, học viên cao học lưu ý để câp nhật mã số chuyên ngành trong các báo cáo, chuyên đề, luận án, luận văn của mình.

Trân trọng

Các bài khác