Lượt truy cập: 160466    
  Đang trực tuyến: 6


Công bố luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đức Quân

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ

Họ và tên NCS: Nguyễn Đức Quân

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 62 34 01 02 (Mã số mới: 9340101)

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Người hướng dẫn khoa học chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Toàn

Người hướng dẫn khoa học phụ: PGS.TS. Bùi Đức Tính

Tên đề tài luận án: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn mạng di động của khách hàng trên thị trường khu vực Bình Trị Thiên

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN:

- Luận án có cách tiếp cận và hướng nghiên cứu mới khi thực hiện nghiên cứu hành vi mua của khách hàng theo tiến trình từ nhận thức nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá/lựa chọn phương án và ra quyết định chọn mạng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng trong từng giai đoạn của tiến trình và mối liên hệ/tương tác lẫn nhau giữa các nhân tố xuyên suốt trong tiến trình, bổ sung cho các nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực viễn thông chưa thật sự phân tích sâu theo tiến trình.

- Kết quả nghiên cứu cho thấy có điểm mới trong quá trình đánh giá/lựa chọn phương án của khách hàng, làm rõ việc khách hàng đưa ra quyết định lựa chọn không đơn thuần bằng lý trí dựa trên sự so sánh, đo lường định lượng mà yếu tố cảm tính có vai trò hết sức quan trọng. Việc chỉ ra được khách hàng đánh giá/lựa chọn phương án theo phương thức cảm tính là một phát hiện mới so với các nghiên cứu trước đây đồng thời khẳng định hình ảnh, hào quang thương hiệu và yếu tố tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong việc lựa chọn phương án.

- Kết quả nghiên cứu đã phát hiện tính đặc thù của dịch vụ thông tin di động đó là tính liên kết về kỹ thuật và tính liên kết về chi phí giữa các khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin di động (tính liên kết kỹ thuật cho thấy chất lượng kết nối nội mạng giữa các thuê bao thường tốt hơn chất lượng kết nối ngoại mạng, tính liên kết chi phí cho thấy chi phí kết nối nội mạng rẻ hơn kết nối ngoại mạng) từ đó làm rõ được lợi thế/hạn chế trong cạnh tranh của nhà mạng đối với từng địa bàn/phân khúc thị trường theo thị phần cũng như giải thích được hành vi chọn mạng của khách hàng do tác động của của tính liên kết.

- Luận án làm rõ được xu thế tiêu dùng dịch vụ thông tin di động trong tương lai của khách hàng từ đó đưa ra một số đề xuất trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng mạng 4G, nghiên cứu/thiết kế các dịch vụ nội dung, truyền thông thương hiệu,…giúp nhà mạng thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy dịch vụ thông tin di động tại địa bàn phát triển.

Xin vui lòng xem tại đây

1. Luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)

3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

4. Những đóng góp mới của luận án

Thời gian, địa điểm bảo vệ sẽ công bố sau

Các bài khác