Lượt truy cập: 160465    
  Đang trực tuyến: 5


Công bố nội dung luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thanh Hùng

Công bố nội dung luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ

Họ và tên NCS: Nguyễn Thanh Hùng

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 62 62 01 15

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa

Tên đề tài luận án: “Phát triển chăn nuôi lợn ở tỉnh Thừa Thiên Huế”.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN ÁN:

- Luận án đã hệ thống hóa và làm rõ được những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển chăn nuôi lợn, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn. Trên cơ sở đó xác định các nội dung nghiên cứu phát triển chăn nuôi lợn; lựa chọn cách tiếp cận, xây dựng khung phân tích và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu phù hợp.

- Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi lợn ở tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005-2015 về quy mô, tăng trưởng và cơ cấu chăn nuôi lợn trong tương quan với ngành nông nghiệp và ngành chăn nuôi, với vùng Bắc Trung bộ và cả nước; quy hoạch và cơ sở hạ tầng phát triển chăn nuôi lợn; thị trường đầu vào và tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả chăn nuôi lợn trên các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

- Phân tích các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi lợn; lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt bằng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên, dạng hàm sản xuất Cobb-Douglas và chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu quả kỹ thuật đối với các hộ chăn nuôi và các gia trại trong phát triển chăn nuôi lợn ở Thừa Thiên Huế.

- Làm rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và những vấn đề đặt ra đối với phát triển chăn nuôi lợn; đề xuất 5 nhóm giải pháp lớn và nhiều giải pháp cụ thể mang tính hệ thống, đồng bộ, góp phần phát triển chăn nuôi lợn ở Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

Xin vui lòng xem tại đây

1. Luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Việt)

3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh)

4. Những đóng góp mới của luận án

Thời gian, địa điểm bảo vệ sẽ công bố sau

 

Các bài khác