Lượt truy cập: 160471    
  Đang trực tuyến: 3


Danh mục các học phần bổ sung kiến thức thi cao học

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-ĐHH ngày 08/8/218 của Giám đốc Đại học Huế về việc Ban hành bổ sung danh mục ngành đúng, phù hợp; ngành gần; ngành khác và các học phần bổ sung kiến thức trong các kỳ thi tuyển sinh cao học; Thí sinh thi cao học vào Trường Đại học Kinh tế thuộc diện ngành gần, ngành khác phải bổ sung các học phần như sau:

Chuyên ngành

Ngành gần

(2 tín chỉ/ học phần)

Ngành khác

(2 tín chỉ/ học phần)

Quản lý kinh tế

1. Kinh tế vĩ mô

1. Kinh tế vĩ mô

2. Kinh tế vi mô

2. Kinh tế vi mô

3. Quản trị học

3. Quản trị học

4. Quản lý nhà nước về kinh tế

4. Quản lý nhà nước về kinh tế

5. Kinh tế môi trường

5. Kinh tế môi trường

 

6. Kinh tế phát triển

7. Kinh tế công cộng

8. Lập và phân tích dự án

Quản trị kinh doanh

1. Quản trị chiến lược

1. Quản trị chiến lược

2. Quản trị tài chính

2. Quản trị tài chính

3. Quản trị sản xuất

3. Quản trị sản xuất

4. Quản trị thương mại

4. Quản trị học

5. Quản trị nhân sự

5. Quản trị nhân sự

 

6. Kinh tế vĩ mô

7. Kinh tế vi mô

8. Marketing căn bản

Kinh tế nông nghiệp

1. Kinh tế vĩ mô

 

2. Kinh tế vi mô

3. Kinh tế nông nghiệp

4. Quản trị doanh nghiệp nông nghiệp

5. Kinh tế môi trường

Kinh tế chính trị

1. Học thuyết kinh tế Mác - Lênin

2. Kinh tế chính trị thời kỳ quá độ

3. Kinh tế đối ngoại

4. Kinh tế vĩ mô

5. Kinh tế vi mô

 

 

Các bài khác